Twój prawnik imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zadzwoń: + 48 71 719 59 08

Napisz do nas office@krasuski.legal
Zadzwoń do nas +48 71 719 59 08

Twój prawnik imigracyjny | Your immigration lawyer

ul. Kręta 10/U1, Wrocław

Wyszukaj na stronie

Wyświetlenie artykułów z etykietą: zezwolenie na pracę

środa, 05 czerwiec 2019 15:43

Przedłużenie zezwolenia na pracę

Co w sytuacji, gdy kończy się okres, na który zostało wydane zezwolenie na pracę? Czy muszę ponownie składać wniosek o wydanie zezwolenia na pracę? Czy jest możliwość jego przedłużenia? Jakie dokumenty muszę przedłożyć? Te pytania są często zadawane przez pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje możliwość przedłużenia zezwoleń na pracę, co oznacza, że nie jest konieczne ponowne składanie tego samego wniosku. Mimo wszystko, przepisy nie przewidują automatycznego przedłużenie zezwoleń na pracę - niezbędne jest złożenie stosownego wniosku.

Kiedy złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?

Nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Przy obecnym czasie rozpatrywania wniosków o wydanie zezwoleń na pracę, jest prawdopodobne, że przedłużenie nastąpi w krótkim czasie po upływie okresu ważności zezwolenia.

Ile powinno trwać postępowanie przedłużenie zezwolenia na pracę?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego zezwolenie powinno zostać wydane do miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach do 2 miesięcy.

Ile wynosi opłata od wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę?

To zależy od okresu, na który ma zostać powierzona praca. W przypadku, gdy praca ma zostać powierzona na okres przekraczający 3 miesiące, będzie to 50 zł.

Czy jest mozliowść kontynuowania pracy przez cudzoziemca, któremu została ona powierzona na podstawie oświadczenia? - problem życia codziennego pracodawców.

Kontynuowanie zatrudnienia cudzoziemca po oświadczeniu

W celu jak najszybszego zatrudnienia cudzoziemca, pracodawcy często decydują się najpierw na zatrudnienie ich na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, a dopiero potem na podstawie zezwolenia na pracę, bowiem są one uzyskiwane w zdecydowanie krótszym czasie niż zezwolenia na pracę. Prawo dopuszcza przy spełnieniu określonych warunków możliwość kontynuowania zatrudnienia przez cudzoziemca. Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki kontynuowania pracy przez cudzoziemca

Przede wszystkim, należy zatrudniać cudzoziemca w związku z oświadczeniem przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na podstawie umowy o pracę. Konieczne jest również złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę jeszcze przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu. Ponadto stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec na podstawie zezwolenia na pracę, a także warunki nie mogą być gorsze niż te określone w oświadczeniu. Ostatnim warunkiem jest kompletność wniosku, tzn. wniosek o zezwolenia na pracę nie może zawierać braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie. W razie spełnienia powyższych warunków pracę uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

O niektórych okolicznościach związanych z powierzeniem cudzoziemcowi wykonywania pracy, pracodawca jest zobowiązany poinformować wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę. Podobnie w przypadku pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obowiązek powiadomienia w przypadku zezwolenia na pracę

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do tych okoliczności należy zaliczyć między innymi:

1) rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
2) zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
3) przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
4) nie podjęcie przez cudzoziemca pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
5) przerwanie przez cudzoziemca pracy na okres przekraczający 3 miesiące,
6) zakończenie przez cudzoziemca pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

W jakiej formie i w jakim terminie powinno nastąpić powiadomienie? Otóż, pisemnie i w terminie 7 dni od daty zaistnienia danej okoliczności. Powiadomienie urzędu pracy

Obowiązek powiadomienia w przypadku oświadczenia o powierzeniu pracy

Również na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ciążą obowiązki informacyjne. Podmiot ten jest zobowiązany pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o: 1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Sankcje za niedopełnienie obowiązku powiadomienia Za niedopełnienie obowiązku powiadomienia wojewody o powyżej wskazanych okolicznościach, grozi kara grzywny w kwocie nie niższej niż 100 zł. Natomiast kto nie dopełnia obowiązku informacyjnego względem urzędu pracy, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.

czwartek, 28 czerwiec 2018 12:19

Zezwolenie na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 r. istnieje możliwość zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Praca sezonowa

Załącznik nr 1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca określa podklasy działalności, w których możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Związane są one przede wszystkim z rolnictwem, ogrodnictwem, turystyką. I tak na przykład do tej działalności zalicza się: • 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.

Okres zatrudnienia na zezwoleniu na pracę sezonową

Na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec może pracować przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę sezonową

Aby zainicjować postępowanie ws. zezwolenia na pracę sezonową należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Składając wniosek pracodawca dołącza również dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł. Postępowanie powinno trwać do 7 dni lub do 30 dni, jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające. Jednak należy pamiętać, że jeśli zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina do wniosku należy dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, co przedłuża czas, który jest potrzebny do uzyskania zezwolenia.

Ułatwienia dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

Obywatelom państw korzystającym dotychczas z systemu oświadczeń przyznano pewne ułatwienia w uzyskiwaniu zezwolenia na pracę sezonową. Na czym one polegają?

Test rynku pracy - zezwolenie na pracę sezonową

Przede wszystkim pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców zwolnieni są z uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia ich potrzeb kadrowych, co pozwala na natychmiastowe przystąpienie do składania wniosku o zezwolenie na pracę sezonową. Możliwość zatrudniania na trzy kolejne lata na podstawie zezwolenia Drugie ułatwienie polega na tym, że podmiot powierzający cudzoziemcowi będącemu obywatelem jednego z sześciu ww. państw pracę sezonową, może go zatrudniać w ciągu kolejnych 3 lat kalendarzowych, jednak należy pamiętać o ogólnej zasadzie - okres zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć 9 miesięcy. Ponadto niezbędne jest spełnienie jeszcze jednego warunku, pracodawca w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, musiał powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową co najmniej raz.

Wykonywanie innej pracy na zezwolenieu na pracę sezonową

Istnieje możliwość powierzenia w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni. Nie jest konieczne wówczas występowanie o odrębne zezwolenie na pracę. Jednak, aby pracodawca mógł skorzystać z tej możliwości, jest zobowiązany do zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia co najmniej na tym samym poziomie, które zostało wskazane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.
Dzisiaj legalność zatrudnienia. Wpis spowodowany dosyć częstym pytaniem, a mianowicie:

Zatrudniam na podstawie oświadczenia cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy pracowniczej – czy będzie on legalne kontynuował zatrudnienie jeżeli w ostatnim dniu legalnego wykonywania pracy na podstawie tego oświadczenia złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Można sobie wyobrazić jaka odpowiedź jest najczęściej oczekiwana. Od pozytywnej odpowiedzi na te pytanie zależy często możliwość niezakłóconego kontynuowania produkcji lub wykonania zamówień dla kontrahentów. Pracowników, którym kończy się okres legalnego świadczenia pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy jest w danym zakładzie zazwyczaj więcej niż jeden. Otóż kwestia kontynuowania legalnego zatrudnienia cudzoziemców została uregulowana ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy tej ustawy regulują w zasadzie dwie sytuacje.

Kiedy można legalnie kontynuować zatrudnienie bez zezwolenia

Pierwsza, w której pracodawca składa wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę. W przypadku gdy wniosek taki został złożony w odpowiednim terminie i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Polski uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku. Druga sytuacja dotyczy natomiast przypadku, w którym to cudzoziemiec składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę. Podobnie jak w pierwszej sytuacji cudzoziemiec może kontynuować legalnie zatrudnienie od dnia złożenia wniosku do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie wniosku. Podkreślenia wymaga kwestia, że cudzoziemiec może kontynuować legalne zatrudnienie bez posiadanego zezwolenia jedynie, gdy złożył w odpowiednim terminie wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę lub wniosek o wydanie zezwolenia na pracę i pobyt, a dotychczas świadczył pracę na podstawie któregoś z tych zezwoleń.

Legalność zatrudnienia po zakończeniu okresu pracy na oświadczeniu

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje zatem możliwości kontynuowania legalnego zatrudnienia przez cudzoziemca na skutek złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli do chwili składania wniosku świadczył on pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy. Stąd też odpowiedź na pytanie zadane na wstępie jest negatywna.

Zatrudniasz cudzoziemców?

 

 

Prawnik imigracyjny pomoże Ci zalegalizować ich pracę w sposób umozliwiający kontynuowane i nieprzerwane zatrudnienie.

 

Pomożemy uzyskać zezwolenie na pracę, pomożemy w relokacji pracowników lub w optymalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Legalizacja pobytu w Polsce - jak zdobyć kartę pobytu!?

 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Prawnik imigracyjny wyjaśnia w jaki sposób obywtele UE powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, z wyjątkiem posiadania ważnego dokumentu podróży. Rejestracja pobytu obywatela UE…
 • Dostęp do rynku pracy członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty
  Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wojewoda powinien wziąć pod uwagę ten fakt i umieścić na mojej karcie pobytu adnotację o dostępie do rynku pracy? Czy…
 • Czy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport?
  Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny. Obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do pobytu Z tego przepisu często wywodzi się obowiązek posiadania przez cudzoziemca przy sobie paszportu, o ile…
 • Niebieska Karta UE
  Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Niebieska Karta W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy. Procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji regulują art. 127 i następne…
 • Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagających wysokich kwalifikacji
  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji udziela się, jeśli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Kryteria wydania niebieskiej karty Nadto powinny zostac spełnione następujące warunki: zawarcie na okres przynajmniej 1 roku umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą,…
 • Niebieska karta - kiedy będzie odmowa?
  Cudoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może liczyć się z odmową wszczęcia postępowania lub odmową wydania zezwolenia. Odmowa wszczęcia postępowania ws niebieskiej karty Odmowa wszczęcia postępowania to sytuacja, w której postępowanie nie zostanie w ogóle przeprowadzone. Organ wyda decyzję o odmowie…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy - fikcyjność małżeństwa
  Ważny związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy. Pobyt czasowy z małzonkiem - jakie okolicczności podlegają badaniu W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. W postępowaniu tym ustala…
 • Działalność jednoosobowa a zezwolenie na pobyt czasowy
  Co do zasady cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. Aby taki cudzoziemiec mógł wykorzystać każdą z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione dodatkowe kryteria. W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się posiadanie zezwolenia…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  Komu udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Okazuje, się że – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej powinien uzyskać nie tylko cudzoziemiec wykonujący działalność gospodarczą w ścisłym słowa tego znaczeniu. Na pierwszy rzut oka mogło by…
 • Opłata za kartę pobytu i od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
  Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę za kartę pobytu cudzoziemiec uiszcza dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Wysokość opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w…
 • O obywatelstwo łatwiej z Kartą Polaka
  W dniu 02 września 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o obywatelstwie polskim. Jedna z tych zmian umożliwia cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka ubieganie się o uznanie za obywatela polskiego już po roku nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, o ile zezwolenie te…
 • Wniosek o „kartę pobytu” pozostawiony bez rozpoznania?
  „Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Po jakimś okresie otrzymałem zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Co mogę zrobić?” Pytanie, które pojawia się od czasu do czasu na ustach cudzoziemców ubiegających się o kartę pobytu. Wniosek pozostawiony bez rozpoznania! Co mogę zrobić? Aby uzyskać zezwolenie pobytowe należy złożyć prawidłowo…
 • Zmieniłem pracodawcę – co z moją kartą pobytu?
  Nie jest rzadkością sytuacja, w której cudzoziemiec w trakcie legalnego pobytu w Polsce zamierza zmienić pracodawcę. Każdy u nas ma prawo do swobodnego wyboru pracodawcy. Zgodnie bowiem z treścią Konstytucji RP każdy kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Ta natomiast w…
 • Spółka z o.o. - problem w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty pobytu)
  Niejeden cudzoziemiec przybywając do Polski zdecydował się, celem legalizacji swojego pobytu, założyć spółkę z o.o. Nie wnikając w szczegóły i mówiąc w uproszczeniu - rejestracja spółki pozwala bowiem złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wniosek o wydanie wizy. Abstrahuję już od kwestii,…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i działalność gospodarcza
  Cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. 
  Czytaj dalej...

Potrzebujesz zezwolenia na pobyt?

 

 

Pomożemy Ci w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały (karty pobytu), zezwolenia dla rezydenta długoterminowego EU, obywatelstwa.

Prawnik imigracyjny z naszej kancelarii doradzi jak usunąć zakaz wjazdu do Polski.

Napisz do prawnika imigracyjnego

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa imigracyjnego? Napisz do nas!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

Kancelaria prawna świadczy m.in. usługi z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców oraz dla pracodawców zatrudniajacych cudzoziemców w Polsce.

Nasi prawnicy imigracyjni doradzają cudzoziemcom w sprawach związanych z legalizacją pobytu (np. uzyskanie karty pobytu)oraz pracy w Polsce. W tym zakresie udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy cudzoziemców w postepowaniach administracyjnych przed właściwym organem administracji.

Pomagamy pracodawcom w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Powyżsa pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz wsparcie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń na pracę.
our team
Konrad Krasuski
Radca Prawny
e: k.krasuski@krasuski.legal
our team
Mateusz Kozakowski
Radca Prawny
e: m.kozakowski@krasuski.legal
our team
Marcin Walasiak
Prawnik
e: m.walasiak@krasuski.legal