Twój prawnik imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zadzwoń: + 48 71 719 59 08

Napisz do nas office@krasuski.legal
Zadzwoń do nas +48 71 719 59 08

Twój prawnik imigracyjny | Your immigration lawyer

ul. Kręta 10/U1, Wrocław

Wyszukaj na stronie

Wyświetlenie artykułów z etykietą: karta pobytu

Ważny związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Pobyt czasowy z małzonkiem - jakie okolicczności podlegają badaniu

W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. W postępowaniu tym ustala się, czy okoliczności sprawy wskazują na to, że:

1) jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa,

2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa,

3) małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego,

4) małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa,

5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga,

6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących,

7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa.

Sprawdzenie tych okoliczności polega zwykle na przesłuchaniu małżonków, świadków mających wiedzę o okolicznościach sprawy, a także przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Składając zatem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w związku z powyższa okolicznością należy liczyć się z kontrolą dokonywaną przez wojewodę w zakresie, czy małżeństwo zostało zawarte jedynie dla pozoru.
Co do zasady cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. Aby taki cudzoziemiec mógł wykorzystać każdą z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione dodatkowe kryteria.  W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy. W szczególności jeżeli pewne warunki spełnia rodzina cudzoziemca.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Pierwszym z przypadków, w którym cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy może podjąć jednoosobową działalność gospodarczą jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Zezwolenie takie jest wydawane, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub  studiów doktoranckich.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

Również zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną umożliwia cudzoziemcowi podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku muszą jednakże zostać spełnione warunki określone w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.  Z treści tego przepisu dowiadujemy się, że cudzoziemiec zamierzający podjąć jednoosobową działalność gospodarczą powinien być członkiem rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce na określonej podstawie.  Podstawą taką może być m.in. (1) zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,  (2) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy (3) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Łącznie w ww. przepisie ustanowiono 5 podstaw pobytu członków rodziny cudzoziemca na terytorium Polski, które umożliwiają cudzoziemcowi założenie jednoosobowej firmy (zgodnie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są to przypadki określone w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e-i ustawy o cudzoziemcach). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje nadto pewne wyjątki jeżeli chodzi o cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub cudzoziemców będących członkami rodziny cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie .
Komu udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Okazuje, się że – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej powinien uzyskać nie tylko cudzoziemiec wykonujący działalność gospodarczą w ścisłym słowa tego znaczeniu. Na pierwszy rzut oka  mogło by się wydawać, że będzie to cudzoziemiec prowadzący jednoosobową działalność lub wspólnik którejś ze spółek osobowych. Obowiązujące prawo imigracyjne wykazuje jednakże, że będzie to również cudzoziemiec - wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusz spółki akcyjnej. Tutaj niemniej pod pewnymi warunkami.

Cudzoziemiec jako wspólnik spółki z.o.o. lub akcjonariusz w spółce akcyjnej

Otóż polskie prawo imigracyjne rozróżnia sytuacje, w której cudzoziemiec pełni wyłącznie funkcje członka zarządu w spółce kapitałowej od sytuacji, w której cudzoziemiec nie tylko pełni funkcję członka zarządu w spółce, ale również jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki.

Kiedy zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej

Cała różnica bowiem polega na tym, że w pierwszym przypadku cudzoziemiec powinien starać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę. W drugim natomiast przypadku, gdy cudzoziemiec zarządza spółką kapitałową i dodatkowo posiada jej udziały albo akcje, to powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę za kartę pobytu cudzoziemiec uiszcza dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

Wysokość opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca,delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (jeżeli obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista)
85 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (jeżeli jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej)

Opłatę skarbową od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy uiszcza się na rachunek bankowy lub w kasie wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego urzędu gminy lub miasta) właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego zezwolenie.

Wysokość opłat za wydanie karty pobytu

Kartę pobytu wydaje się natomiast cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy. Opłaty za wydanie karty pobytu kształtują się następująco:
 50 zł - za wydanie karty pobytu zapłaci cudzoziemiec poza poniższymi przypadkami
25 zł - za wydanie karty pobytu zapłacą: 1) cudzoziemcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 2) cudzoziemcy, których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) małoletni cudzoziemcy, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat;
100 zł - za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca ich utraty lub zawinionego ich zniszczenia
150 zł - za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia karty pobytu

Dochody z opłat za wydanie i wymianę karty pobytu stanowią dochód budżetu państwa, a samą opłatę uiszcza się rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego.

Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Po jakimś okresie otrzymałem zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Co mogę zrobić?”

Pytanie, które pojawia się od czasu do czasu na ustach cudzoziemców ubiegających się o kartę pobytu.

Wniosek pozostawiony bez rozpoznania! Co mogę zrobić?

Aby uzyskać zezwolenie pobytowe należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek oraz uczynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa. Inaczej mówiąc należy spełnić pozostałe wymogi formalne. W przypadku zezwolenia na pobyt należałoby zatem, prócz prawidłowo wypełnionego wniosku, przedłożyć np. dowód wniesienia opłaty od wniosku, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub dowód posiadania miejsca zamieszkania.

Dosyć często zdarza się, że dokumenty, które powinny stanowić załączniki do wniosku, nie zostały do niego załączone. Wnioskodawca nie był w ich posiadaniu albo zostały pominięte przez przypadek lub z niewiedzy. W takiej sytuacji organ, u którego złożono wniosek wzywa wnioskodawcę – w naszym przypadku cudzoziemca, ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy – do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Takie pisemne wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli pomimo otrzymania ww. wezwania braki nie zostaną usunięte, to organ pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym zawiadamia pisemnie wnioskodawcę – cudzoziemca. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie zawsze zamyka drogę do uzyskania wymarzonej karty pobytu.

Skorzystaj ze skargi na bezczynność organu

Otóż krótko mówiąc - jeżeli nie zgadzasz się z organem i uważasz, że wniosek powinien zostać rozpoznany możesz skorzystać ze skargi na bezczynność organu, po uprzednim złożeniu zażalenia na przewlekłość postępowania do organu wyższego stopnia (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10.10.2013 r., sygn. akt I OZ 893/13, wyrok WSA w Krakowie z dnia 6.09.2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 109/16, uchwała 7 sędziów NSA w Warszawie dnia 3.09.2013 r., sygn. akt I OPS 2/13). Skarga powinna być wniesiona do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. 

sobota, 10 luty 2018 12:31

Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski

Nieprzestrzeganie przez cudzoziemców regulacji związanych m.in. z legalizacją pobytu lub legalizacją zatrudnienia daje podstawę do wydania decyzji o zobowiązaniu ich do powrotu.

Decyzje taką wydaje się w szczególności jeżeli cudzoziemiec przebywa bądź przebywał bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Decyzję tą wydaje się również w przypadku nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca lub podjęcia działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Decyzją o zobowiązaniu do powrotu orzeka się zakaz ponownego wjazdu

W decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu orzeka się dodatkowo o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski lub na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu. Sformułowanie „orzeka się” oznacza, że organowi (komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej) nie pozostawia się w tej kwestii luzu decyzyjnego i organ ten musi orzec o zakazie ponownego wjazdu Polski.

W zależności od powodu wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu okres, na który orzeka się zakaz ponownego wjazdu wynosi od 6 miesięcy do nawet 5 lat. Poniżej podaję okresy, na które zakaz wjazdu zostaje orzeczony w zależności od powodu wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, skupiając się jednak na przyczynach, które okazują się najczęstsze. Z jakim okresem zakazu wjazdu powinien liczyć się zatem cudzoziemiec nielegalnie przebywający lub pracujący w Polsce?

Na jaki okres zakaz ponownego wjazdu do Polski?

Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach z okresem zakazu wynoszącym:

1) od 6 miesięcy do 3 lat powinien liczyć się cudzoziemiec, który:

 • przebywa lub przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane,
 • cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę,
 • przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa,

2) od 1 roku do 3 lat powinien liczyć się cudzoziemiec, który:

 • wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy,
 • podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Polski.

Sytuacji, w których wydawana jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (i w której orzekany jest automatycznie zakaz wjazdu) jest znacznie więcej, niemniej - na chwilę obecną - powyższe wydają się być najczęstszymi.

Usunięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski

Na marginesie mogę dodać, że orzeczony zakaz wjazdu może zostać cofnięty, o ile zostaną spełnione pewne kryteria. W przypadku, gdyby zachodziła konieczność usunięcia zakazu wjazdu zapraszam do kontaktu.

Zatrudniasz cudzoziemców?

 

 

Prawnik imigracyjny pomoże Ci zalegalizować ich pracę w sposób umozliwiający kontynuowane i nieprzerwane zatrudnienie.

 

Pomożemy uzyskać zezwolenie na pracę, pomożemy w relokacji pracowników lub w optymalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Legalizacja pobytu w Polsce - jak zdobyć kartę pobytu!?

 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Prawnik imigracyjny wyjaśnia w jaki sposób obywtele UE powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, z wyjątkiem posiadania ważnego dokumentu podróży. Rejestracja pobytu obywatela UE…
 • Dostęp do rynku pracy członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty
  Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wojewoda powinien wziąć pod uwagę ten fakt i umieścić na mojej karcie pobytu adnotację o dostępie do rynku pracy? Czy…
 • Czy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport?
  Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny. Obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do pobytu Z tego przepisu często wywodzi się obowiązek posiadania przez cudzoziemca przy sobie paszportu, o ile…
 • Niebieska Karta UE
  Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Niebieska Karta W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy. Procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji regulują art. 127 i następne…
 • Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagających wysokich kwalifikacji
  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji udziela się, jeśli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Kryteria wydania niebieskiej karty Nadto powinny zostac spełnione następujące warunki: zawarcie na okres przynajmniej 1 roku umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą,…
 • Niebieska karta - kiedy będzie odmowa?
  Cudoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może liczyć się z odmową wszczęcia postępowania lub odmową wydania zezwolenia. Odmowa wszczęcia postępowania ws niebieskiej karty Odmowa wszczęcia postępowania to sytuacja, w której postępowanie nie zostanie w ogóle przeprowadzone. Organ wyda decyzję o odmowie…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy - fikcyjność małżeństwa
  Ważny związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy. Pobyt czasowy z małzonkiem - jakie okolicczności podlegają badaniu W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. W postępowaniu tym ustala…
 • Działalność jednoosobowa a zezwolenie na pobyt czasowy
  Co do zasady cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. Aby taki cudzoziemiec mógł wykorzystać każdą z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione dodatkowe kryteria. W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się posiadanie zezwolenia…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  Komu udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Okazuje, się że – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej powinien uzyskać nie tylko cudzoziemiec wykonujący działalność gospodarczą w ścisłym słowa tego znaczeniu. Na pierwszy rzut oka mogło by…
 • Opłata za kartę pobytu i od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
  Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę za kartę pobytu cudzoziemiec uiszcza dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Wysokość opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w…
 • O obywatelstwo łatwiej z Kartą Polaka
  W dniu 02 września 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o obywatelstwie polskim. Jedna z tych zmian umożliwia cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka ubieganie się o uznanie za obywatela polskiego już po roku nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, o ile zezwolenie te…
 • Wniosek o „kartę pobytu” pozostawiony bez rozpoznania?
  „Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Po jakimś okresie otrzymałem zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Co mogę zrobić?” Pytanie, które pojawia się od czasu do czasu na ustach cudzoziemców ubiegających się o kartę pobytu. Wniosek pozostawiony bez rozpoznania! Co mogę zrobić? Aby uzyskać zezwolenie pobytowe należy złożyć prawidłowo…
 • Zmieniłem pracodawcę – co z moją kartą pobytu?
  Nie jest rzadkością sytuacja, w której cudzoziemiec w trakcie legalnego pobytu w Polsce zamierza zmienić pracodawcę. Każdy u nas ma prawo do swobodnego wyboru pracodawcy. Zgodnie bowiem z treścią Konstytucji RP każdy kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Ta natomiast w…
 • Spółka z o.o. - problem w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty pobytu)
  Niejeden cudzoziemiec przybywając do Polski zdecydował się, celem legalizacji swojego pobytu, założyć spółkę z o.o. Nie wnikając w szczegóły i mówiąc w uproszczeniu - rejestracja spółki pozwala bowiem złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wniosek o wydanie wizy. Abstrahuję już od kwestii,…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i działalność gospodarcza
  Cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. 
  Czytaj dalej...

Potrzebujesz zezwolenia na pobyt?

 

 

Pomożemy Ci w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały (karty pobytu), zezwolenia dla rezydenta długoterminowego EU, obywatelstwa.

Prawnik imigracyjny z naszej kancelarii doradzi jak usunąć zakaz wjazdu do Polski.

Napisz do prawnika imigracyjnego

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa imigracyjnego? Napisz do nas!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

Kancelaria prawna świadczy m.in. usługi z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców oraz dla pracodawców zatrudniajacych cudzoziemców w Polsce.

Nasi prawnicy imigracyjni doradzają cudzoziemcom w sprawach związanych z legalizacją pobytu (np. uzyskanie karty pobytu)oraz pracy w Polsce. W tym zakresie udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy cudzoziemców w postepowaniach administracyjnych przed właściwym organem administracji.

Pomagamy pracodawcom w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Powyżsa pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz wsparcie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń na pracę.
our team
Konrad Krasuski
Radca Prawny
e: k.krasuski@krasuski.legal
our team
Mateusz Kozakowski
Radca Prawny
e: m.kozakowski@krasuski.legal
our team
Marcin Walasiak
Prawnik
e: m.walasiak@krasuski.legal