Twój prawnik imigracyjny

Profesjonalna pomoc prawna w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Zadzwoń: + 48 71 719 59 08

Napisz do nas office@krasuski.legal
Zadzwoń do nas +48 71 719 59 08

Twój prawnik imigracyjny | Your immigration lawyer

ul. Kręta 10/U1, Wrocław

Wyszukaj na stronie

Karta pobytu - legalizacja pobytu

Karta pobytu - legalizacja pobytu (16)

Prawnik imigracyjny wyjaśnia w jaki sposób obywtele UE powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, z wyjątkiem posiadania ważnego dokumentu podróży.

Rejestracja pobytu obywatela UE u wojewody

Po upływie tego okresu konieczne jest zarejestrowanie swojego pobytu przez obywatela UE. W pierwszej kolejności, należy wskazać, że powyższy obowiązek nie dotyczy obywatela UE, który wjechał do Polski w celu poszukiwania pracy, gdyż może on przebywać w Polsce bez konieczności spełniania warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub przez dłuższy okres jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Co istotne, należy to zrobić nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP. Nadto, obowiązuje wymóg osobistego złożenia wniosku, a zatem nie można tego zrobić przez pełnomocnika.

Za zarejestrowanie pobytu i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE nie pobiera się opłat. Zarejestrowanie pobytu i wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE powinno nastąpić niezwłocznie. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Polski podlega karze grzywny.

Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wojewoda powinien wziąć pod uwagę ten fakt i umieścić na mojej karcie pobytu adnotację o dostępie do rynku pracy?

Czy będąc członkiem rodziny posiadacza Niebieskiej Karty powinien przysługiwać mi dostęp do rynku pracy?

To standardowe pytanie małżonków cudzoziemców, ubiegających się o wydanie im Niebieskiej Karty UE lub będących jej posiadaczami (o Niebieskiej Karcie pisałem tu). Odpowiadając na powyższe pytanie, należy stwierdzić, że zgodnie z przepisami unijnymi (dyrektywa Rady z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) rzeczywiście członkowie rodzin cudzoziemców posiadających Niebieską Kartę powinni mieć dostęp do rynku pracy.

Zgodnie z powołanym aktem państwa członkowskie nie stosują żadnych ograniczeń czasowych w odniesieniu do dostępu do rynku pracy do członków rodziny cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji.

Warto także zauważyć, że zgodnie z ww. dyrektywą okres ważności zezwolenia na pobyt dla członków rodziny jest taki sam jak zezwolenia na pobyt wydanego dla posiadacza niebieskiej karty UE, o ile okres ważności ich dokumentów podróży na to zezwala.

Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny.

Obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do pobytu

Z tego przepisu często wywodzi się obowiązek posiadania przez cudzoziemca przy sobie paszportu, o ile nie ma innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce (np. karta pobytu). Czy taki obowiązek rzeczywiście ciąży na cudzoziemcach? W pierwszej kolejności, należy zauważyć, że podobne regulacje odnoszą się do polskich obywateli. Również oni mają obowiązek wylegitymowania się na żądanie np. policji. Niezrealizowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny.

Konsekwencje braku paszportu

Natomiast w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia i niemożności ustalenia tożsamości danej osoby, Policja ma nawet prawo ją zatrzymać. Poza tym brak jest przepisów prawa bezpośrednio nakazujących cudzoziemcowi noszenie ze sobą zawsze paszportu. Oczywiście, każde próby uniemożliwienia organom identyfikacji cudzoziemca mogą mieć negatywne konsekwencje. O ile ustawa nie nakłada wyraźnie obowiązku natychmiastowego okazania dokumentu o tyle jest to kwestią interpretacji. Zatem ewentualne ukaranie grzywną w dużej mierze zależy od organu, który żąda od cudzoziemca przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Czym jest Niebieska Karta

W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy. Procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji regulują art. 127 i następne ustawy.

Dla kogo Niebieska Karta

Wyłącznie dla osób, które zamierzają wykonywać w Polsce pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje. Zezwolenie takie mogą uzyskać także osoby chcące wykonywać na terytorium RP zawód regulowany.

Procedura uzyskiwania Niebieskiej Karty

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji należy złożyć wniosek o wydanie takie zezwolenia do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opłata od wniosku wynosi 440 zł. Organ może odmówić wszczęcia postępowania, a także po przeprowadzaniu procedury odmówić wydania zezwolenia (więcej tutaj - odmowa wydania Niebieskiej Karty). Jeśli natomiast zostaną spełnione wszystkie warunki udzielenia zezwolenia (więcej tutaj - warunki udzielenia Niebieskiej Karty), to powinna zostać wydana pozytywna decyzja. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji udziela się, jeśli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Kryteria wydania niebieskiej karty

Nadto powinny zostac spełnione następujące warunki:
 1. zawarcie na okres przynajmniej 1 roku umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy cywilnoprawnej,
 2. posiadanie formalnych kwalifikacji,
 3. posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,
 4. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. w niektórych przypadkach posiadanie zgody właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności,
 6. uzyskanie informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 7. otrzymywanie miesięcznego wynagrodzenia brutto w wysokości nie niżej niż 6.407,27 zł (jeżeli umowa została zawarta w 2018 r.).

Wniosek o wydanie "Niebieskiej Karty"

Wniosek ten jest składany na formularzu, którego treść nie różni się niczym od zwykłego wniosku składanego w celu wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Należy do niego załączyć dodatkowo:
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa powyżej, tj. dowód posiadania miejsca zamieszkania, umowę będącą podstawą zatrudnienia, dowód posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, informację od starosty oraz dokumenty potwierdzające wysokie kwalifikacje zawodowe,
 2. załączniki nr 1 (wypełniony przez pracodawcę),
 3. załącznik nr 2 (wymienia się w nim posiadane wyższe kwalifikacje zawodowe),
 4. 4 aktualne fotografie,
 5. kserokopię dokumenty podróży.

Wyższe kwalifikacje zawodowe

Cudzoziemcy chcący ubiegać się o omawiane zezwolenie najczęściej zadają pytanie jakie dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich wyższych kwalifikacji zawodowych. O to odpowiedź wyższe kwalifikacje zawodowe to kwalifikacje uzyskane w wyniku:
 • ukończenia studiów wyższych;
 • zdobycia pięcioletniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych.

Należy pamiętać, że poza przedłożeniem oryginałów dokumentów (np. dyplomu ukończenia studiów) lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata, konieczne jest załączenie do wniosku ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Cudoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może liczyć się z odmową wszczęcia postępowania lub odmową wydania zezwolenia.

Odmowa wszczęcia postępowania ws niebieskiej karty

Odmowa wszczęcia postępowania to sytuacja, w której postępowanie nie zostanie w ogóle przeprowadzone. Organ wyda decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, jeżeli cudzoziemiec:
 1. przebywa w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:\
  • zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
  • zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub decyzji o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
 3. jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju,
 4. odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
 5. został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 6. jest zobowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
 7. przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wydania zezwolenia - niebieskiej karty

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli po przeprowadzaniu postępowania okaże się, że cudzoziemiec nie spełnia warunków wydania zezwolenia. Będzie to miało miejsce, jeśli cudzoziemiec:
 1. nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 2. obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany,
 3. jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
 4. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:
  • złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje
  • zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,
 6. złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. przebywa na tym terytorium nielegalnie.

Ponadto zostanie wydania decyzja negatywna, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy został prawomocnie ukarany za wykroczenie powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w ciągu 2 lat od ukarania został ponownie ukarany za podobne wykroczenie lub został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ww. ustawy.

Ważny związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Pobyt czasowy z małzonkiem - jakie okolicczności podlegają badaniu

W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. W postępowaniu tym ustala się, czy okoliczności sprawy wskazują na to, że:

1) jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa,

2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa,

3) małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego,

4) małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa,

5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga,

6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących,

7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa.

Sprawdzenie tych okoliczności polega zwykle na przesłuchaniu małżonków, świadków mających wiedzę o okolicznościach sprawy, a także przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Składając zatem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w związku z powyższa okolicznością należy liczyć się z kontrolą dokonywaną przez wojewodę w zakresie, czy małżeństwo zostało zawarte jedynie dla pozoru.
Co do zasady cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. Aby taki cudzoziemiec mógł wykorzystać każdą z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione dodatkowe kryteria.  W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy. W szczególności jeżeli pewne warunki spełnia rodzina cudzoziemca.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Pierwszym z przypadków, w którym cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy może podjąć jednoosobową działalność gospodarczą jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Zezwolenie takie jest wydawane, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub  studiów doktoranckich.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną

Również zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną umożliwia cudzoziemcowi podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. W takim przypadku muszą jednakże zostać spełnione warunki określone w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.  Z treści tego przepisu dowiadujemy się, że cudzoziemiec zamierzający podjąć jednoosobową działalność gospodarczą powinien być członkiem rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce na określonej podstawie.  Podstawą taką może być m.in. (1) zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,  (2) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy (3) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Łącznie w ww. przepisie ustanowiono 5 podstaw pobytu członków rodziny cudzoziemca na terytorium Polski, które umożliwiają cudzoziemcowi założenie jednoosobowej firmy (zgodnie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są to przypadki określone w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e-i ustawy o cudzoziemcach). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje nadto pewne wyjątki jeżeli chodzi o cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub cudzoziemców będących członkami rodziny cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie .
Komu udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Okazuje, się że – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej powinien uzyskać nie tylko cudzoziemiec wykonujący działalność gospodarczą w ścisłym słowa tego znaczeniu. Na pierwszy rzut oka  mogło by się wydawać, że będzie to cudzoziemiec prowadzący jednoosobową działalność lub wspólnik którejś ze spółek osobowych. Obowiązujące prawo imigracyjne wykazuje jednakże, że będzie to również cudzoziemiec - wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusz spółki akcyjnej. Tutaj niemniej pod pewnymi warunkami.

Cudzoziemiec jako wspólnik spółki z.o.o. lub akcjonariusz w spółce akcyjnej

Otóż polskie prawo imigracyjne rozróżnia sytuacje, w której cudzoziemiec pełni wyłącznie funkcje członka zarządu w spółce kapitałowej od sytuacji, w której cudzoziemiec nie tylko pełni funkcję członka zarządu w spółce, ale również jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki.

Kiedy zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej

Cała różnica bowiem polega na tym, że w pierwszym przypadku cudzoziemiec powinien starać się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę. W drugim natomiast przypadku, gdy cudzoziemiec zarządza spółką kapitałową i dodatkowo posiada jej udziały albo akcje, to powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę za kartę pobytu cudzoziemiec uiszcza dopiero po uzyskaniu zezwolenia.

Wysokość opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca,delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności
340 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (jeżeli obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista)
85 zł - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (jeżeli jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej)

Opłatę skarbową od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy uiszcza się na rachunek bankowy lub w kasie wójta/burmistrza/prezydenta miasta (właściwego urzędu gminy lub miasta) właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego zezwolenie.

Wysokość opłat za wydanie karty pobytu

Kartę pobytu wydaje się natomiast cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy. Opłaty za wydanie karty pobytu kształtują się następująco:
 50 zł - za wydanie karty pobytu zapłaci cudzoziemiec poza poniższymi przypadkami
25 zł - za wydanie karty pobytu zapłacą: 1) cudzoziemcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 2) cudzoziemcy, których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) małoletni cudzoziemcy, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat;
100 zł - za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca ich utraty lub zawinionego ich zniszczenia
150 zł - za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia karty pobytu

Dochody z opłat za wydanie i wymianę karty pobytu stanowią dochód budżetu państwa, a samą opłatę uiszcza się rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego.
Strona 1 z 2

Zatrudniasz cudzoziemców?

 

 

Prawnik imigracyjny pomoże Ci zalegalizować ich pracę w sposób umozliwiający kontynuowane i nieprzerwane zatrudnienie.

 

Pomożemy uzyskać zezwolenie na pracę, pomożemy w relokacji pracowników lub w optymalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

Legalizacja pobytu w Polsce - jak zdobyć kartę pobytu!?

 • Rejestracja pobytu obywatela UE
  Prawnik imigracyjny wyjaśnia w jaki sposób obywtele UE powinni zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obywatele UE a także członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, z wyjątkiem posiadania ważnego dokumentu podróży. Rejestracja pobytu obywatela UE…
 • Dostęp do rynku pracy członków rodziny posiadaczy Niebieskiej Karty
  Mój małżonek uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tzw. Niebieską Kartę UE. Czy rozpatrując mój wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wojewoda powinien wziąć pod uwagę ten fakt i umieścić na mojej karcie pobytu adnotację o dostępie do rynku pracy? Czy…
 • Czy cudzoziemiec musi mieć przy sobie paszport?
  Zgodnie z ustawą o cudoziemcach - ten kto na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, podlega karze grzywny. Obowiązek okazania dokumentu uprawniającego do pobytu Z tego przepisu często wywodzi się obowiązek posiadania przez cudzoziemca przy sobie paszportu, o ile…
 • Niebieska Karta UE
  Niebieska Karta pozwala wykwalifikowanym pracownikom nie będącymi obywatelami Unii Europejskiej na pobyt i pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Niebieska Karta W istocie jest rodzajem zezwolenia na pobyt czasowy. Procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji regulują art. 127 i następne…
 • Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagających wysokich kwalifikacji
  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji udziela się, jeśli celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Kryteria wydania niebieskiej karty Nadto powinny zostac spełnione następujące warunki: zawarcie na okres przynajmniej 1 roku umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą,…
 • Niebieska karta - kiedy będzie odmowa?
  Cudoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może liczyć się z odmową wszczęcia postępowania lub odmową wydania zezwolenia. Odmowa wszczęcia postępowania ws niebieskiej karty Odmowa wszczęcia postępowania to sytuacja, w której postępowanie nie zostanie w ogóle przeprowadzone. Organ wyda decyzję o odmowie…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy - fikcyjność małżeństwa
  Ważny związek małżeński cudzoziemca z obywatelem polskim stanowi jedną z okoliczności uzasadniających ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy. Pobyt czasowy z małzonkiem - jakie okolicczności podlegają badaniu W trakcie postępowania wojewoda bada, czy małżeństwo nie zostało zawarte wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. W postępowaniu tym ustala…
 • Działalność jednoosobowa a zezwolenie na pobyt czasowy
  Co do zasady cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. Aby taki cudzoziemiec mógł wykorzystać każdą z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione dodatkowe kryteria. W niektórych sytuacjach wystarczające okazuje się posiadanie zezwolenia…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej
  Komu udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej? Okazuje, się że – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej powinien uzyskać nie tylko cudzoziemiec wykonujący działalność gospodarczą w ścisłym słowa tego znaczeniu. Na pierwszy rzut oka mogło by…
 • Opłata za kartę pobytu i od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy
  Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę za kartę pobytu cudzoziemiec uiszcza dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Wysokość opłat od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł - zezwolenie na pobyt czasowy w…
 • O obywatelstwo łatwiej z Kartą Polaka
  W dniu 02 września 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy o obywatelstwie polskim. Jedna z tych zmian umożliwia cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka ubieganie się o uznanie za obywatela polskiego już po roku nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, o ile zezwolenie te…
 • Wniosek o „kartę pobytu” pozostawiony bez rozpoznania?
  „Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Po jakimś okresie otrzymałem zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Co mogę zrobić?” Pytanie, które pojawia się od czasu do czasu na ustach cudzoziemców ubiegających się o kartę pobytu. Wniosek pozostawiony bez rozpoznania! Co mogę zrobić? Aby uzyskać zezwolenie pobytowe należy złożyć prawidłowo…
 • Zmieniłem pracodawcę – co z moją kartą pobytu?
  Nie jest rzadkością sytuacja, w której cudzoziemiec w trakcie legalnego pobytu w Polsce zamierza zmienić pracodawcę. Każdy u nas ma prawo do swobodnego wyboru pracodawcy. Zgodnie bowiem z treścią Konstytucji RP każdy kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Ta natomiast w…
 • Spółka z o.o. - problem w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karty pobytu)
  Niejeden cudzoziemiec przybywając do Polski zdecydował się, celem legalizacji swojego pobytu, założyć spółkę z o.o. Nie wnikając w szczegóły i mówiąc w uproszczeniu - rejestracja spółki pozwala bowiem złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czy też wniosek o wydanie wizy. Abstrahuję już od kwestii,…
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i działalność gospodarcza
  Cudzoziemcy pochodzący spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość doboru formy prawnej działalności gospodarczej. 
  Czytaj dalej...

Potrzebujesz zezwolenia na pobyt?

 

 

Pomożemy Ci w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały (karty pobytu), zezwolenia dla rezydenta długoterminowego EU, obywatelstwa.

Prawnik imigracyjny z naszej kancelarii doradzi jak usunąć zakaz wjazdu do Polski.

Napisz do prawnika imigracyjnego

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa imigracyjnego? Napisz do nas!

 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Krasuski

Kancelaria prawna świadczy m.in. usługi z zakresu prawa imigracyjnego dla cudzoziemców oraz dla pracodawców zatrudniajacych cudzoziemców w Polsce.

Nasi prawnicy imigracyjni doradzają cudzoziemcom w sprawach związanych z legalizacją pobytu (np. uzyskanie karty pobytu)oraz pracy w Polsce. W tym zakresie udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy cudzoziemców w postepowaniach administracyjnych przed właściwym organem administracji.

Pomagamy pracodawcom w legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Powyżsa pomoc prawna obejmuje doradztwo prawne oraz wsparcie prawne przy uzyskiwaniu różnego rodzaju zezwoleń na pracę.
our team
Konrad Krasuski
Radca Prawny
e: k.krasuski@krasuski.legal
our team
Mateusz Kozakowski
Radca Prawny
e: m.kozakowski@krasuski.legal
our team
Marcin Walasiak
Prawnik
e: m.walasiak@krasuski.legal